Prečo sa oplatí ísť na výmenný pobyt?

Erasmus

Program Erasmus vznikol v roku 1987 ako výmenný program pre študentov vysokých škôl. Samotný názov je skratkou spojenia European Region Action Scheme for the Mobility of University Students a taktiež menom známeho holandského humanistu a renesančného mysliteľa Erasma Rotterdamského, ktorý – prahnúc po vedomostiach a poznaní – precestoval Európu a zdôrazňoval prínosy spoznávania iných kultúr. Program podporuje sociálnu inklúziu, posilňuje interkultúrne porozumenie, toleranciu, nediskrimináciu, rozvoj európskych hodnôt a príslušnosti k európskej komunite.

Záujem o študentskú mobilitu sa každým rokom zvyšuje. Mobilita umožňuje študentom spoznávať nové krajiny, jazyky a kontakty. Je bezpodmienečne pozitívnou skúsenosťou pre študenta a výrazne ovplyvňuje jeho vzdelávanie a budúcu kariéru. V roku 2019 sa zúčastnilo mobility 5,3 milióna študentov na celom svete, nasledujúce roky však pandémia značne skomplikovala túto možnosť vzdelávania, našťastie, koncom roku 2021 sa všetko pomaly začalo vracať do starých koľají.

Prečo je program taký úspešný?

            Absolventi Erasmus+ programu si v dôsledku realizovanej mobility zvýšia svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti. Program má pozitívny vplyv na kariéru absolventov, zlepšia si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, ktorý je veľmi dôležitý v súčasnosti pri uplatnení sa na trhu práce. Absolventi vďaka Erasmus+ programu majú viac skúseností, sú viac flexibilní, samostatní, adaptabilní, ľahko nadväzujú nové kontakty a zamestnávatelia sa viac zaujímajú o absolventov mobility. Hlavne kvôli skúseností s tímovou prácou a jednoduchšej adaptácie v novom prostredí. 

Aké sú ďalšie možnosti vzdelávania v zahraničí? 

ERASMUS + stáž

Erasmus + stáž je dané obdobie, ktoré študenti alebo absolventi môžu absolvovať vo firme/organizácií v zahraničí. Pracovná stáž v zahraničí je vynikajúca možnosť na uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

Erasmus + stáž sa rozdeľuje na dva typy stáži:

 • Študentská stáž
 • Študenti absolvujú stáž v priebehu štúdia na vysokej škole,
 • Absolventská stáž
 • Študenti sa prihlasujú na pracovnú stáž v priebehu štúdia, ale absolvujú ho len po skončení štúdia na vysokej škole ako absolventi, alebo medzi bakalárskym a magisterským stupňom.

SAIA

SAIA, n. o., t. j. „slovenská akademická informačná agentúra, je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na  Slovensku.“

 Agentúra poskytuje informácie hlavne o možnostiach štúdia študentov v zahraničí, o grantoch a o štipendiách. Svoje služby poskytujú v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a v Žiline.

Programy SAIA:

 • Akademické mobility
 • Národný štipendijný program
 • CEEPUS
 • Akcia Rakúsko-Slovensko
 • Národný štipendijný program
 • Servisné centrá EURAXESS.

SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, ktorej cieľom je koordinovať a podporovať programy medzinárodnej spolupráce vysokých škôl v rámci vzdelávacích a iných programov.“

Hlavné úlohy „SAAIC sú:

 • Vytvorenie informačných systémov, ktoré datujú realizované programy,
 • poskytuje konzultačné a informačné služby o medzinárodných vzdelávacích a iných programoch,
 • organizuje národné a medzinárodné konferencie a semináre,
 • propaguje slovenské univerzity v zahraničí a vydáva informačné materiály.“

CEEPUS

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program. Podporuje mobility v juhovýchodnej a strednej Európe. Program CEEPUS umožňuje rozvíjanie spolupráce medzi zahraničnými a slovenskými vysokými školami.[7]

Aktuálne sa do programu zapája Bosna a Hercegovina, Česká republika, Chorvátsko, Moldavsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Albánsko, Bulharsko, Čierna Hora, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika a Srbsko. Každá krajina rozhoduje samostatne o rozpočte. Rozpočet je následne pridelený na financovanie mobilít.[8]

Primárnymi úlohami kancelárie sú:

 • Udeľovať štipendiá,
 • prijímať prihlášky
 • zabezpečovať národné správy,
 • pripravovať výročné správy,
 • zabezpečovať štipendiá zahraničným štipendistom.

Zdroje:

EURÓPSKA KOMISIA. 2017. Erasmus+ sprievodca programom

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA. 2010. SAIA, n. o. [online]

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA. 2010. Programy SAIA, n. o. [online]

SAAIC. 2015. Mobilitné programy pre mladých a organizácie v EÚ [online]

NÁRODNÁ KANCELÁRIA PROGRAMU CEEPUS NA SLOVENSKU. 2019.  Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdia

Mgr. Bianka Tóthová, Online Marketing Specialist

Pridajte Komentár

Solverwp- WordPress Theme and Plugin